Brønnstrømmen sendes til Kristin-innretningen for prosessering og videre transport sammen med olje og gass fra Kristin- og Tyrihansfeltene. Stabilisert olje transporteres til Åsgard C og losses derfra til tankskip. Gassen sendes i Åsgard Transport System (ÅTS) til terminalen på Kårstø, der NGL og kondensat skilles ut.

Maria ligger i lisens PL475 BS. Wintershall Dea Norge AS er operatør og eier 50%, mens Petoro AS og Sval Energi AS eier henholdsvis 30% og 20%.